ท่านสามารเลือกดูภาพจำลองของคลื่นสึนามิ  โดยคลิกขวาที่รูปภาพ 
               และเลือก Save target as..  ลงใน hard disk  แล้วจึงเปิดไฟล์ดังกล่าว
   

Ocean in Motion: Waves - Tsunamis

โดย  Office of Naval Research

แสดงสาเหตุการเกิดคลื่น และการเคลื่อนตัวของคลื่นสึนามิเข้าสู่ฝั่ง
http://www.onr.navy.mil/Focus/ocean/motion/waves 3. htm
 
   

Tsunami Generation Animation

โดย  Miho Aoki, University of Alaska-Fairbanks Art
Department, University of Alaska-Fairbanks
แสดงภาพการแผ่นดินไหวใต้น้ำ  แล้วส่งผลให้เกิดคลื่นสึนามิ
http://www.tsunami.noaa.gov/animations/tsunami_genesis.avi
   

Tsunami Wave Simulator 

ี้โดย  Schlumberger Limited

แสดงการเกิดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย เมื่อ 26 ธ.ค.2547

มีคลื่น 3 ลูก เคลื่อนตัวต่อเนื่องกัน คลื่นลูกที่ 2 มีขนาดใหญ่ที่สุด 
โดยแสดงให้เห็นความเร็ว  ความสูง  ความยาว  และความลึก
ของคลื่นลูกนี้เมื่อเกิดสึนามิ
http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/
tsunami_wave/index.htm
   

The Quicktime animation

โดย    Dr. Steven Ward
The Institute of Geophysics and Planetary Physics
at the University of California - Santa Cruz 
แสดงการเคลื่อนตัวของคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย
มีแผนภูมิแสดงระดับน้ำ และความสูงของคลื่นเมื่อพัดเข้าสู่ฝั่ง
http://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/
visualization/collections/tsunami.html
   
 

Tsunami Propagation Model

โดย  A. Annunziato , C. Best - JRC/IPSC/SES
แสดงการเคลื่อนตัวของคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย
 

http://tsunami.jrc.it/model/animation.asp

 

   

Tsunami Propagation in the Indian Ocean

This Quicktime visualization from NOAA concentrates
on the wave propagation in the Indian Ocean
แสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นสึนามิข้ามมหาสมุทรอินเดีย
ถึงชายฝั่งประเทศโซมาเลีย  ทวีปอัฟริกาตะวันออก
(ใช้ Apple QuickTime เพื่อดูภาพเคลื่อนไหว  หากมีปัีญหา
ให้คลิกขวาบนภาพ   และ"save target as" ลงใน Hard disk
แล้วจึงเปิดไฟล์)
http://www.noaanews.noaa.gov/video/tsunami-indonesia
12-2004.qt
   
Indian ocean tsunami  :  how the wave spread
โดย The national oceanic & admospheric administration

      in America

แสดงการแพร่กระจายของคลื่่นสึนามิผ่านมหาสมุทรอินเดีย
http://www.guardian.co.uk/flash/asia_tsunami_
wavesequence.swf
   

Global Tsunami Propagation

This Quicktime visualization from NOAA

(NOAA Center for Tsunami Research)

แสดงการเคลื่อนตัวของคลื่นสึนามิไปทั่วโลก
http://nctr.pmel.noaa.gov/Mov/indo_gl2.mov
   
   

This visualization

จาก  Kenji Satake   The Active Fault Research Center in
      Tsukuba, Japan

แสดงความสูงของยอดคลื่นและจุดที่ต่ำสุดของคลื่น ในขณะที่
คลื่นสึนามิเดินทางข้ามมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่เกาะ  และพื่นที่
ี่ชายฝั่ง บริเวณที่มีสีแดง หมายถึง จุดที่พื้นผิวน้ำสูงกว่าปรกติ
บริเวณที่มีสีน้ำเงิน พื้นผิวน้ำจะต่ำกว่าปรกติ

http://staff.aist.go.jp/kenji.satake/animation.gif
 
   

The tsunami disaster explained

โดย The BBC
อธิบายการเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย
 
http://news.bbc.co.uk/ 1/ hi/world/ 4136289. stm

 

   

The Asian Tsunami, 26 December 2004

โดย  Schlumberger Limited
แสดงการเคลื่อนตัวของคลื่นสึนามิผ่านมหาสมุทรอินเดีย
http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/
tsunami.htm
 
   

Warning Systems (ระบบเตือนภัยสึนามิ)

โดย National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA)
แสดงการทำงานของทุ่นในทะเลที่ติดตั้ง้เพื่อจับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหว การเปลี่ยนแปลงของคลื่นในทะเลอย่างละเอียดและ
ตลอดเวลา โดยส่งข้อมูลงผ่านดาวเทียม และถ่ายทอดสัญญาณ
มายังสถานีภาคพื้นดิน  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด
และออกประกาศเตือนภัยต่อไป
http://nctr.pmel.noaa.gov/Dart/Jpg/DART-II_05x.swf