แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
· ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
· พรรณไม้พื้นเมือง
· อาหารพื้นเมืองภูเก็ต
· ภาษาถิ่นภูเก็ต
สื่อดี - สื่อเด่น
· หนังสือพิมพ์
· วารสาร - นิตยสาร
· หนังสืออ่านนอกเวลา
· สารานุกรมไทยฯ
· วัฒนธรรม เอกลักษณ์ภูเก็ต
คลังความรู้
· วิทยาศาสตร์
· ภาษาไทย
· สังคมศึกษา
· การงานอาชีพ-เทคโนโลยี
· ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
· พจนานุกรม
· สารานุกรม
อื่น ๆ







สถิติการเข้าชม

Spider
Free Web Counter

         
ปี พ.ศ.
                   ผลงานดีเด่น
      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2533
รางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
2539
รางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษา
2540
ได้รับคัดเลือกเป็น กรมสามัญศึกษา
  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  
2541
รางวัลชนะเลิศงานห้องสมุดดีเด่น เขตการศึกษา  4
2541
รางวัลห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น กรมสามัญศึกษา
2542
รางวัลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น  ปี 2542 มูลนิธิ ศ.ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย
2542
รางวัลจัดกิจกรรมโครงการอ่านเฉลิมพระเกียรติ หน่วยศึกษานิเทศก์ เขตการศึกษา 4 
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา และบริษัทซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น
  6 รอบ ดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต  
2543
รางวัลโครงการการอ่านเฉลิมพระเกียรติดีเด่น กรมสามัญศึกษา 
  และบริษัทซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน
2545
รางวัลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านดีเด่น  ปี 2545 มูลนิธิ ศ.ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์
2549
รางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดห้องสมุดใน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
  โรงเรียน “รักการอ่าน”ระดับมัธยมศึกษา  
  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  
2549
รางวัลที่ 2  การทำเว็บเพจของห้องสมุดจากการประกวด คณะศึกษาศาสตร์  
  หัวข้อ  “การเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน”  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2550
ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำส่งเสริมการอ่าน ส.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ด้านการจัดกิอกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   
2551
รางวัลโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
2551
รางวัลห้องสมุดมีชีวิตยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
2552
เกียรติบัตร  "การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
  ห้องสมุดมีชีวิต"  ระดับดีเด่น  ชั้นมัธยมศึกษา  
2552
โล่เกียรติยศ "การจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กระทรวงศึกษาธิการ
  ดีเด่น"   ปีงบประมาณ 2552 ระดับมัธยมศึกษา  
2553
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการคัดเลือก กระทรวงศึกษาธิการ
  สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น  

 

 


ห้องสมุดโรงเรียนสตรีภูเก็ต เลขที่ 1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 0 7621 1352 โทรสาร : 0 7621 9522